Newsletter NewsletterZapisz się!

Pracownia

Pracownia

Witaj w naszej Pracownii Fryzjerskiej! W miejscu, w którym zadbamy o Twoje włosy, samopoczucie i pozytywne emocje! Zapraszamy do kontaktu.

więcej >

Nasz team

Pracownia

Uśmiech, radość, pozytywne nastawienie – to emocje, którymi wypełniamy Pracownię Fryzjerską. Cel jest jeden – zadowolenie naszych klientów!

więcej >

Kontakt

Pracownia fryzjerska
Angelika Sworek
ul. Mury 35
64-320 Buk

514100147
514100147
wt-9-19 śr-9-22 czw-pt 9-19 / sb: 8-15
wt-9-19 śr-9-22 czw-pt 9-19 / sb: 8-15

Konkurs – świąteczne rozdanie!

Regulamin konkursu

Świąteczne rozdanie

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Świąteczne rozdanie (dalej jako: „Konkurs”) jest Pracownia Fryzjerska Angelika Sworek, z siedzibą ul. Mury 35, 64-320 Buk, NIP: 7871966548 (dalej jako: „Organizator”). 
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisów Facebook i Instagram. 
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook/Instagram. Facebook/Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze, skargi, reklamacje związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora, a w żadnym wypadku nie do właściciela czy administratora serwisu Facebook/Instagram.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook/Instagram lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań́ lub zaniechań́ ww. serwisu, braku dostępu do Internetu itp. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają̨ zgłoszenia, jak również̇ za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się̨ z Uczestnikiem. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów i innych urządzeń wykorzystywanych przez Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Konkursie oraz sposób ich konfiguracji. 
 9. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem portali Facebook oraz Instagram na profilu firmowym Organizatora o nazwie Pracownia Angelika Sworek, Angelika Sworek.
 10. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 11. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Konkurs rozpoczyna się dnia 9.12.2022 r. godz. 13:00, a kończy się dnia 18.22.2022  r. o godz. 18:00 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które dokonają zgłoszenia swojego udziału na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego) spełniająca łącznie następujące warunki (dalej jako: „Uczestnik”): 
 • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
 • w dniu zgłoszenia do Konkursu jest osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • posiada dostęp do sieci Internet i aktywne konto poczty elektronicznej
 • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Facebook lub Instagram, 
 • wykona Zadanie Konkursowe. 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 2. W czasie trwania konkursu, Uczestnik wykona zadanie polegające na odpowiedzi na pytanie: Komu chciałabym/chciałbym sprawić świąteczną niespodziankę? Po udzieleniu odpowiedzi oznaczy osobę, która powinna otrzymać prezent i udostępni post konkursowy (dalej jako: „Zadanie Konkursowe”). 
 3. Aby dokonać́ zgłoszenia konkursowego polegającego na wykonaniu Zadania konkursowego, należy: opublikować́ w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie, na profilu Organizatora, informację zawierającą rozwiązanie Zadania konkursowego, oznaczyć osobę i udostępnić post konkursowy.
 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
 • nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
 • działają z fikcyjnego konta/profili w serwisie Facebook/Instagram;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram; 
 • naruszają regulamin serwisu Facebook/Instagram.
 • użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznane za obelżywe, treści pornograficzne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa autorskie

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu  oświadcza, że przysługują̨ mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zadania Konkursowego, w tym w chwili zgłoszenia i przez czas trwania Konkursu przysługują mu wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również̇, że Zadanie Konkursowe jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowany, jak również̇ nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 
 3. Uczestnik w chwili dokonania zgłoszenia do Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Zadania Konkursowego, z prawem do sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zadania Konkursowego na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:
  • utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
  • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursow utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
  • rozpowszechniania Zadania Konkursowego w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. 
 4. Stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega na swoją rzecz nabycie całości autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Zadania Konkursowego, w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nabywa całość́ autorskich praw majątkowych i praw zależnych do nagrodzonych Zadań Konkursowych z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Zadania Konkursowego we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 
 1. utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
 2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
 3. rozpowszechniania Zadania Konkursowego w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. 
 1. Z chwilą wydania Nagrody, w ramach i na tych samych zasadach, co autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego, Zwycięzca przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, tj. zezwalania na rozporządzanie lub korzystanie z opracowań́ Zadania Konkursowego (bez ograniczenia co do rodzaju opracowania). Powyższe prawo zostaje przeniesione w całości. Zakres ten obejmuje więc zezwalanie na rozporządzanie lub korzystanie z opracowań́ Zadania Konkursowego odpowiednio na polach eksploatacji wymienionych powyżej.
 2. W przypadku wystąpienia z zastrzeżeniami lub roszczeniami przez osoby trzecie w zakresie praw do Zadania Konkursowego, Zwycięzca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo. W przypadku ich nie przedstawienia lub gdy roszczenia osób trzecich są̨ uzasadnione, Organizator ma prawo wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu, a w przypadku, kiedy zastrzeżenia lub roszczenia zostaną̨ zgłoszone już̇ po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować́ o utracie prawa do Nagrody przez takiego Zwycięzcę. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń́ odszkodowawczych, w przypadku gdy na skutek działań́ lub zaniechań́ Uczestnika poniesie szkodę̨.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania Konkursowego dla celów  wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych, a Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionego Zadania Konkursowego. 
 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Oznaczanie Zadania Konkursowego nazwiskiem (pseudonimem) ich twórcy zależy od uznania Organizatora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę. 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzcy

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako: „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni wśród Uczestników 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: usługa koloryzacji wraz z zabiegiem nawilżającym (I nagroda o wartości 400 zł), zabieg pielęgnacyjny (II nagroda dla polecającego, o wartości 150 zł)  (dalej jako: Nagroda). 
 4. Jednorazowa wartość Nagród nie przekracza 2000 zł brutto, o której mowa  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taka nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 5. Komisja Konkursowa zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 18.12.2022 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji wskazujących nazwę profilu (konta) w profilu Organizatora w serwisie Facebook/Instagram najpóźniej dnia 19.12.2022 r.
 7. Informacja o wygranych w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub Instagram.
 8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Uczestnikowi Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku nie podania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie,.
 10. Termin wykorzystania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą, jednak nie może on przypadać w terminie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez Zwycięzcę informacji o o wygranej w Konkursie, o której mowa w ust. 7 powyżej. 
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 14. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę określoną w Regulaminie. 
 15. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszenia do Konkursu, w tym zawartych tam treści na żadnym z pól eksploatacji wymienionych poniżej, a tym samym nie ma zastosowania art. 57 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w ten sposób, że w przypadku nie przystąpienia do rozpowszechniania Zadania Konkursowego przez Organizatora wyłączone jest prawo Uczestnika do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz nie może domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy. 

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator – Pracownia Fryzjerska Angelika Sworek. 
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień́, o których mowa poniżej należy kontaktować́ się̨ pod adresem  Pracownia Fryzjerska Angelika Sworek, ul. Mury 35, 64-320 Buk,  lub na adres e-mail: angelika@pracowniasworek.pl.
 3. Administrator danych osobowych oświadcza, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują̨: nazwę̨ profilu na portalu Facebook/Instagram będą przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  
 5. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu – w celu prawidłowego przekazania Nagrody. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy Konkursu obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres e – mail. 
 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej jako: „RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO ( prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń).
 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy,  złożenia reklamacji. 
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie może podnieść́ Organizator oraz jakie mogą̨ być́ podniesione przeciwko Organizatorowi a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów Organizatora lub przez okres wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 11. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 13. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail angelika@pracowniasworek.pl
 14. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są: podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 16. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane automatycznie, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji na adres  
  e-mail:
  angelika@pracowniasworek.pllub adres Organizatora, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, z tym że reklamacje dotyczące wyników Konkursu i sposobu wyłaniania Zwycięzcy mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora 
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki  zawierającej reklamację. 
 3. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje. Reklamacja powinna zawierać również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 5. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.12.2022 r.
 2. Regulamin Konkursu dostępny za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem: www.pracowniasworek.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 5. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu trwania Konkursu lub dokonania zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie opublikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym  Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z ofertą i nowościami! Zapraszamy do zapisu!

Warning: Undefined array key "width" in /home/users/szjsvkuv/public_html/pracowniasworek.pl/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-regenerate-images.php on line 276

Warning: Undefined array key "height" in /home/users/szjsvkuv/public_html/pracowniasworek.pl/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-regenerate-images.php on line 277